Team Unique-alumniyhdistys ry – Tietosuojaseloste

 Team Unique-alumniyhdistys ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä 21.1.2022

1. Rekisterinpitäjä

Team Unique - alumniyhdistys ry
Nordenskiöldinkatu 11-13, Helsingin Jäähalli, 00250 Helsinki
y-tunnus: 3244634-9

2.Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Seurakoordinaattori Laura Frey, sähköposti: hsktoimisto@hsk.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Team Unique-alumniyhdistys ry:n oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

  • Ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
  • Jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, jäsenmaksujen hallinta sekä tapahtumien järjestäminen.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen jäsenistä:

  • Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka
  • Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin liittyvät tiedot
  • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Lupa henkilön valokuvan ja videon käyttöön Team Unique-alumniyhdistys ry:n tiedotus- ja markkinointitarkoituksiin
  • Terveyteen liittyviä tietoja niiltä osin, kuin se kokonaistoiminnan kannalta on oleellista ja tarpeellista. Tällaisia tilaisuuksia, joissa terveystietoja tarvitaan ovat mm. vapaa-ajan aktiviteetit, yhteiset ruokailutilaisuudet.
  • Tiedot osallistumisesta jäsentoimintaan
  • Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen teamunique.alumnit@gmail.com

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.

Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään kaksi (2) kautta aktiivisen osallistumisen lopettamisen jälkeen.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut oikeudet:

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä seloste on päivitetty 21.1.2022.