Team Unique -alumniyhdistys ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Team Unique -alumniyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

- ylläpitää ja edistää Team Unique -kulttuuria sekä suomalaisen muodostelmaluistelun taitoa, kehitystä ja kasvua,

- toimia muodostelmaluistelun asiantuntijaverkostona ja mentorointikanavana ja

- tukea Helsingfors Skridskoklubb rf:n (Helsingin Luistinklubi ry:n, HSK:n) SM-seniorimuodostelmaluistelujoukkueen Team Unique toimintamahdollisuuksia ja varainhankintaa sekä kannustaa joukkuetta kilpailuissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- järjestää tapahtumia ja matkoja

- kerää ja jakaa muodostelmaluisteluun liittyvää historia- ja muuta materiaalia

- toimeenpanee rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan niihin tarvittavat luvat

- myöntää Team Uniquelle tai sen luistelijoille avustuksia ja stipendejä

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja

- omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja joka on luistellut Team Unique -muodostelmaluistelujoukkueessa.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai sen tarkoitusta.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

- on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta pidempään kuin 60 päivää jäsenmaksun erääntymisestä tai

- muutoin on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai

- on menetellyt yhdistyksessä tai sen ulkopuolella siten, että menettely huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai on ollut omiaan vaarantamaan yhdistyksen tarkoituksen toteutumista tai

- ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 5 varsinaista jäsentä sekä 1 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden jollekin hallituksen ulkopuoliselle toimihenkilölle tai muulle luottamushenkilölle joko yksin tai yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

8 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on 1.4. 31.3. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko–lokakuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, jollei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse käyttäen yhdistyksen tiedossa olevaa sähköpostiosoitetta ja mahdollisesti muissa yhdistyksen viestintäkanavissa ja kotisivuilla.

11 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä yksi varajäsen
 10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. käsitellään muut esille tulevat asiat.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.